7137.-'Αρχαιολογία Ελληνική συγγραφεΐσα παρά τοϋ Κ. Γ. "Ιρβιγγος. Μεταφρασθεΐσα δε έκ τοϋ Άγγλικοϋ Ύπό ϊ. Άντωνιάδοο. Προς χρήσιν τών Ελλη- νικών Σχολείων. Έκδοσις πέμπτη Έν Άθήν[α]ις, Έκ της Τυπογραφίας Σ. Κ. Βλα- στοϋ 'Οδός «Έρμου.» 1857
Κ. Γ. "Ιρβιγγος.

Αρχαιολογία Ελληνική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αρχαιολογία Ελληνική