7136-'Απόσπασμα λόγου έκφωνηθέντος υπό τοΰ ίεροκήρυκος Άργολιδο- κορινίΗας κυρίου Ίωσήφ Mαύρου κατά την κηδείαν τοϋ μακαρίτου Άναγνώστου Ζα- φειροποΰλου έν τφ έν Ναυπλίφ ναφ της ύπεραγίας Θεοτόκου τχ) 2 Μαρτίου 1857. Εις 8°ν, σ. 8. Κουμανούδης 2, 351. *
Ίωσήφ Mαύρου

Απόσπασμα λόγου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απόσπασμα λόγου