7126.-'Αληθής εκθεσις περί τοϋ έν Κέρκυρα θαυματουργού λειψάνου τοϋ 'Αγίου Σπυρίδωνος, Εν η δεικνΰεται πώς από Κωνσταντινουπόλεως μετηνέχθη είς Κέρκυραν, και πώς ή οικογένεια τών Βουλγάρεων έχει επ' αύτοϋ πατρωνικόν δικαίωμα, παρά Νικολάου τοϋ Βουλγάρεως ίατροϋ και φιλοσόφου Κερκυραίου. Νϋν δε έξελλη- νισθεϊσα μετά σημειώσεων καί προσθηκών ύπό Ν. Τ. Βουλγάρεως και Ν. Β. Μάνεση. εκδίδεται δαπάνη Α. Τερζάκη. Έν Κέρκυρα, τυπογραφεΐον Ερμής Αντωνίου Τερ- ζάκη. 1857. Εις 8ον, σ. η'+ 72. ΕΒΕ. Θ. 2089C, ΒΒ-, ΓΕΝ. Geogr. 3569. *
Ν. Τ. Βουλγάρεως και Ν. Β. Μάνεση.

Αληθής έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αληθής έκθεσις