7124-^ 'Αλεξάνδρου Σούτσου 'Απομνημονεύματα ποιητικά επί τοϋ άνα- τολικοϋ πολέμου.—-«Μη σιγήσηc-------κατά πρόσωπον ανέμου. Ψαλμός ΓΙΙ3'» — Έκ- δοσις δευτέρα εις ην προστίθεται ώδή τοϋ αύτοϋ επί τής στέψεως τοϋ Αύτοκράτορος τής Ρωσσίας 'Αλεξάνδρου τοϋ Β'. Έν Αθήναις, τύποις Αλεξάνδρου Γκαρπολά. 1857. Εις 8ον, σ. ε'+ 232. ΕΒΕ. Ν.Φ. 1063, ΓΕΝ. MGL. 468, ΒΜΠ. 5983. *
Αλεξάνδρου Σούτσου

Απομνημονεύματα ποιητικά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απομνημονεύματα ποιητικά