7123.-'Ακολουθία τοΰ οσίου Πατρός ημών 'Ιωάννου τοΰ Έρημίτου, τοΰ συν- ασκήσαντος έν τή νήσω Κρήτη μετά και άλλων συνασκητών αυτού έννενήκοντα εννέα.

Ακολουθία του οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ερημίτου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία του οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ερημίτου