7122.-'Ακολουθία τοΰ αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοΰ έκ τής περίφημου νήσου τής "Υδρας όστις υπέστη τον υπέρ Χριστού θάνατον εν τή νήσω τής Ρόδου Έν έτει τφ Σωτηρίω Χιλιοστώ όκτακοσιοστω Τή δεκάτη τετάρτη τοΰ Νο- εμβρίου. Μετατυπωθεΐσα ήδη δαπάνη τοΰ εμποροπλοιάρχου Δήμα Φωτιά 'Υδραίου. Επιμέλεια και επιστασία τοΰ Μουσικοδιδάσκαλου 'Αναστασίου Κ. Ταπεινού 'Υδραίου. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Ίω. 'Αγγελοπούλου. 1857. Εις 4ον, σ. 32. Πρβλ. άρι*. 791. ΦΜ—.

Ακολουθία του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του έκτης περίφημου νήσου της Ύδρας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του έκτης περίφημου νήσου της Ύδρας