7113. — Ώ6ή δια την Αην Νοεμβρίου 1856. Ήμερα χαρμόσυνος και γενικής άγαλλιάσεως διά την έπιστροφήν είς την πρωτευουσαν τής Έλλάδο; τής Αύτοϋ Μεγα- λειότητος τοΰ σεπτοτάτου, αγαπητότατοι' και πολυπόθητου ημών Βασιλέως "Οθωνος Αου [κάτω:] Ά[ντώνιος] Μανουσος. Μφ. εκδοθέν έν 'Αθήναις. Κουμανούδης 2, 293. #
Ά[ντώνιος] Μανουσος.

Ωδή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωδή