7102. Τρίτον Μέρος τοΰ Ευρετηρίου τής Πολιτικής Νομολογίας τοΰ 'Ανω- τάτου τής Δικαιοσύνης Συμβουλίου 'Από τοΰ έτους 1849 μέχρι τοΰ 1854 Συνταχθέν παρά Νικολάου Δηλότη Κερκυραίου Τη 29 'Οκτωβρίου 1856. Κέρκυρα. Έκ τοϋ τυ- πογραφείου τής Κυβερνήσεως. Είς 8«ν, σ. 359. Πρβλ. αριθ. 6225. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 811Κ. #¦
Νικολάου&nbsp | Δηλότη Κερκυραίου

Τρίτον Μέρος του Ευρετηρίου της Πολιτικής Νομολογίας του Ανωτάτου της Δικαιοσύνης Συμβουλίου Από του έτους 1849 μέχρι του 1854

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τρίτον Μέρος του Ευρετηρίου της Πολιτικής Νομολογίας του Ανωτάτου της Δικαιοσύνης Συμβουλίου Από του έτους 1849 μέχρι του 1854