7101. —Τοϋ εν άγίοις πατρός ημών Βησσαρίωνος αρχιεπισκόπου Λαρίσσης τοϋ Θαυματουργοί' και κτίτορος τής ιεράς και περιωνύμου μονής τοΰ Σωτήρος Χρίστου τών Μεγάλων Πυλών τής κοινότερον καλούμενης Δουσίκου. Ή άσματική Ακολουθία, συν αυτή δε και ό μετ' εγκωμίου Βίος αΰτοΰ" νεωτέρα φράσει συγγραφείς. 'Εκδοθέντα εν τφ τοΰ Πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείω, ετει 1800, σπουδή θερμή και επιμέλεια τοΰ Πανοσιωτάτου αγίου Άρχιμανδρίτου καϊ Ηγουμένου τής αυ- τής ιεράς Μονής τοΰ Δουσίκου Κυρίου Κυρίου 'Ιεροθέου και άναλώμασι τών ορθοδό- ξων και ευλαβών Χριστιανών. Προσετέθη δε τούτοις και είς Κανών παρακλητικός εις δόξαν τοΰ 'Αγίου και εις κοινήν τών ευλαβών Χριστιανών ώφέλειαν. "Υμνους δέδεξο ευμενώς τούτους μάκαρ, Βησσαρίων, ους ση μονή, σοι προσφέρει. Εκδίδονται νϋν δα- πάνη Γεωργίου Λ. Καπότα ή Κιρκιβγέτα Και τών ευλαβών Συνδρομητών. Έν 'Αθή- ναις, τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. (Παρά τή όδώ Βύσσίΐ αριθ. 301) 1856. Είς 4ον, σ. 85+1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 44. ΕΒΕ. Θ. 129. *

Η ασματική Ακολουθία,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η ασματική Ακολουθία,