7100. Τοϋ διασήμου αστρονόμου Καζαμία ήμερολόνιον προγνωστικόν περιέχον Γενικήν έ'ποψιν έπ! τοϋ έτους 1857. Τάς διαφόρους φάσεις (τέταρτα) τής Σε- λήνης με σημείωσιν τών εν αΰτοΐς συμβησομένων. Τάς βασιλικάς έθνικάς και θρη- σκευτικός εορτάς. Τάς αναχωρήσεις τών 'Ατμόπλοιων. Τάς ατυχείς ημέρας εκάστου μηνός. Δυο Μυθιστορήματα καΐ Διάφορα Με εννέα εικονογραφίας. (Μεταφρασθέν έκ τοϋ ιταλικού). 'Αθήναι, Τύποις Μιλτιάδου Γ. Γκαρπολα. 1856. Είς 16ον, σ. 46. ΒΠΘ. 1470. *
Καζαμία

ημερολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ημερολόγιον