7093. — Τά τέσσαρα θεια και ιερά Ευαγγέλια μετά τής ίεράς Άποκαλΰψεως τοϋ Εύαγγελιστοΰ 'Ιωάννου. Έν Βενετία Έκ τοΰ Ελληνικού Τυπογραφείου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. 1856. ΕΙς 8ον, σ. 368. Μ ΒΑ. 2733. *

Τα τέσσαρα θεια και ιερά Ευαγγέλια μετά της ιεράς Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα τέσσαρα θεια και ιερά Ευαγγέλια μετά της ιεράς Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου