7088. - Σύντομος περιγραφή των ορυκτών της Ελλάδος, [έν σ. δ':] Έν 'Αθήναις, τήν 17 'Ιανουαρίου 1856. Π. Βουγιούκας, υπολοχαγός τοϋ Μηχανικοΰ. ΕΙς 8ον, σ. η' + 41. ΕΒΕ. Φ. Ε. 284Η, ΓΕΝ. Κ. G. 974. *
Π. Βουγιούκας,

Σύντομος περιγραφή των ορυκτών της Ελλάδος,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος περιγραφή των ορυκτών της Ελλάδος,