7087. - Σύντομος 'Ιερά 'Ιστορία της εκκλησίας της Παλαιάς και Καινής Δια- θήκης, Μεθερμηνευθεΐσα εκ τοϋ ρωσσικοϋ υπό Άλεξάνδρου ιεροδιακόνου τοΰ Λασκά- ρεως διδάκτορος της θεολογίας και ϊεροκήρυκος της τοϋ Χρίστου μεγάλης Εκκλησίας έν Σταυροδρομίω. Έν Κωνσταντινουπόλει, Τΰποις Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλή. 1856. Εις 8°ν, α. <Γ' + 1 ά\ ά. + 54. ΜΙΒ 3069, ΕΒΣ. θεολ. 32. *
Άλεξάνδρου ιεροδιακόνου τοΰ Λασκά-ρεως

Σύντομος Ιερά Ιστορία της εκκλησίας της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος Ιερά Ιστορία της εκκλησίας της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης,