7086. - Σύντομος θρησκευτική ανασκευή κατά τοϋ θεοστυγοΰς και επαρά- του βιβλιαρίου τοϋ 'Ανδρέου Τ. Λασκαράτου έπιγραφομένου Τά μυστήρια της Κεφαλ- ληνίας εκδοθείσα υπό Νικολάοο Πολλάν^ άναγνώστου ("Εκδοσις δευτέρα) Έν Κεφαλ- ληνία. Τυπογραφεΐον ή Κεφαλληνία. 1856. Εις 8<>ν, σ. 21. ΕΒΕ. Θ. 10708. *

Σύντομος θρησκευτική ανασκευή κατά του θεοστυγούς και επαράτου βιβλιαρίου του Ανδρέου Τ. Λασκαράτου επιγραφομένου Τα μυστήρια της Κεφαλληνίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος θρησκευτική ανασκευή κατά του θεοστυγούς και επαράτου βιβλιαρίου του Ανδρέου Τ. Λασκαράτου επιγραφομένου Τα μυστήρια της Κεφαλληνίας