7084.- Συμπολΐται Ι Παρουσιαζόμενος και αύθις—[κάτω:] Λαμπρινός Δι- κόπουλος. Μφ. 0.21 χ 0.29. Έν Ζακύνθφ, τήν 18.-30 Δεκεμβρίου 1856. ΛΖ—. *
Λαμπρινός Δι-κόπουλος

Συμπολίται ! Παρουσιαζόμενος και αύθις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπολίται ! Παρουσιαζόμενος και αύθις