7081.-Συμπολΐται Ι "Ο δημόσιος βίος προηγείται τοΰ Ίδιοτικοΰ—[κάτω:] Ό Συμπολίτης 'Υποψήφιος Διονύσιος Μεταξάς Σαντορίνης ποτέ 'Αγγέλου.
Διονύσιος Μεταξάς Σαντορίνης

Συμπολίται! Ο δημόσιος βίος προηγείται του Ιδιωτικού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπολίται! Ο δημόσιος βίος προηγείται του Ιδιωτικού