7080. - Συμπολΐται Ι Μεταξύ τών υποψηφίων — [κάτω :] Ό Συμπολίτης Σας Γραδενίγος Ψημάρης. Μφ. 0.20x0.29. Έν Ζακύνθφ xfj 12 Δεκεμβρίου 1856. ΛΖ—. *
Γραδενίγος Ψημάρης.

Συμπολίται Ι Μεταξύ των υποψηφίων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπολίται Ι Μεταξύ των υποψηφίων