7074. - Συμπολΐται! Δια τρεις επακόλουθους φοράς------[κάτω:] ό Συμπο- λίτης Σας 'Ιωάννης Λ. Μερκάτης. Μφ. 0.21 χ 0.29. Έν Ζακύνθω, xf) 15/27 Δεκεμβρίου 1856. ΛΖ—. *
Ιωάννης Λ. Μερκάτης.

Συμπολίται! Δια τρεις επακόλουθους φοράς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπολίται! Δια τρεις επακόλουθους φοράς