7068. - Συζήτησις ζητημάτων έκ τών περί πανεπιστημιακής παιδεύσεως. Ύπό Δ. Σ. Στρούμπου. Καθηγητού Έν Αθήναις, τΰποις Λ. Δ. Βιλαρά και Β. Π. Λιοΰμη. 1856. Εις 8°ν, σ. 15. ΓΕΝ. Per. 152. *
Δ. Σ. Στρούμπου

Συζήτησις ζητημάτων εκ των περί πανεπιστημιακής παιδεύσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συζήτησις ζητημάτων εκ των περί πανεπιστημιακής παιδεύσεως.