7065. - Στοιχεία φιλοσοφίας συνταχθέντα ύπό Ν. Βάμβα Καθηγητού έν τώ Πανεπιστημίω "Οθωνος.—"Ωσπερ---πολιτικής. Μάρκ. Άντωνίν. θ', ια', κγ' — "Εκδο- σις δευτέρα ύπό Ι. Βάμβα. Έν 'Αθήναις, Τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. 1856. Εις 8ον, ο. η'+ 400. Πρβλ. άρι#. 3044. ΕΒΕ. ΦΛΣ. 92C. *
Ν. Βάμβα

Στοιχεία φιλοσοφίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχεία φιλοσοφίας