7062. - Σπυρίδωνος Τρικούπη 'Ιστορία τής 'Ελληνικής Επαναστάσεως. Τόμος Γ. — «Καλλίστων παιδείαν------τοϋ βελτιόνος. Έκ τών τοΰ Πολυβίου».—Έν Λονδίνω Έκ τής έν τή αυλή τοΰ Ερυθρού Λέοντος τυπογραφίας Ταυιλόρου και Φρα- σκίσκου. ΑΩΝΣΤ Είς 8<>ν, σ. ζ'+ 404. Πρβλ. αριθ. 6107 και 6331. *
Σπυρίδωνος Τρικούπη

Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως.