7060. - Σκέψεις έπι τής δημοσίας και ιδιωτικής εκπαιδεύσεως τών νέων Ελ- λήνων. Ύπό Α. Φατσέα καθηγητού. Προς τον Ύπουργόν τής δημοσίας εκπαιδεύσεως. Άθήνησι, τύποις Νικολάου Άγγελίδου. Όδός Έρμου παρά τη Καπνικαρέα 1856. Είς 8<™, α. 54. 'Αποτελεί to μέρος Β' τοϋ ΰχ' αριθ. 7059 φυλλαδίου. ΓΕΝ. Κ. G. 814.
Α. Φατσέα | Α. Φατσέα

Σκέψεις έπι της δημοσίας και ιδιωτικής εκπαιδεύσεως των νέων Ελλήνων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σκέψεις έπι της δημοσίας και ιδιωτικής εκπαιδεύσεως των νέων Ελλήνων.