7056. - Πρώτοι άκροβολισμοι τοΰ μεγάλου Ζαλοκωστείου πολέμου, ήτοι ποιη- τική αλληλογραφία ύπό Θεοδώρου Γ. Όρφανίδου. — Μιμηθήτε τα υποδήματα του. Έξαρχόπουλος. — Έν 'Αθήναις, τΰποις Λ. Δ. Βιλαρά και Β. Π. Λιοΰμη· 1856. Εις 8<>ν, σ. 18. Κουμανοΰδης 2,323.
Θεοδώρου Γ. Όρφανίδου

Πρώτοι ακροβολισμοί του μεγάλου Ζαλοκωστείου πολέμου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρώτοι ακροβολισμοί του μεγάλου Ζαλοκωστείου πολέμου