7054. - Προς τους Υποψηφίους αντιπροσώπους τής Νέας Βουλής. Κατεπείγου- σαι άνάγκαι τής νήσου Ζακΰ>θου — [κάτω:] Σ. Μ[ινότος] Έν Ζακΰνθω τή 10 Δε- κεμβρίου 1856 ε. π. Τυπογραφεΐον ό Ζάκυνθος. Μφ. 0.20 Χ 0.29. ΛΖ—.
Σ. Μ[ινότος]

Προς τους Υποψηφίους αντιπροσώπους της Νέας Βουλής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τους Υποψηφίους αντιπροσώπους της Νέας Βουλής