7052. - Προς τους ομοεθνείς "Ελληνας [κάτω:] Έν 'Αθήναις τη 20 'Ιουνίου 1856. Μφ. 0.21 Χ 0.27. "Ερανος υπέρ πλημμυροπαθών έν Γαλλία. IEEE—. -Χ-

Προς τους ομοεθνείς Έλληνας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τους ομοεθνείς Έλληνας