7047. - Πρόγραμμα τής τελετής τής περικοσμήσεως τοϋ έκλαμπροτάτου Δρος Πέτρου Βράϊλα, Προέδρου τής Νομοθετικής Συνελεύσεως, καΐ τοϋ Γεωργίου Φ. Βώεν

Πρόγραμμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρόγραμμα