7046. - Πρόγραμμα τής* τελετής τής Εθνικής Εορτής τής 25 Μαρτίου, [κάτω:] Έν 'Αθήναις τήν 23 Μαρτίου 1856. Έκ τοϋ Βασ. τυπογραφείου. Μφ. 0.29x0.41. ΜΜΠ—.

Πρόγραμμα τήςτελετής της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρόγραμμα τήςτελετής της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου,