7040. - Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας κατά τά έτη 1853, 1854, 1855 και 1856. Τΰποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. 1856. Είς Sov, ο. 100, μετά οκτώ πινάκων. Παρά τήν χρονολογίαν 1856, έξετυπώθη πιθανώτατα τφ 1857, διότι έν τέλει αναγράφεται ή χρονολογία: 5 μαΐου 1857. ΓΕΝ. Per. 437. #

Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας κατά τα έτη 1853, 1854,1855 και 1856

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας κατά τα έτη 1853, 1854,1855 και 1856