7035. - Πίναξ αλφαβητικός και αναλυτικός τών περιεχομένων εις την Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως Άπό τοΰ έτους 1833, μέχρι τέλους τοΰ 1854 υπό Κωνσταν- τίνου Άξελού δικηγόρου. Έν 'Αθήναις, Έκ της τυπογραφίας Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. (Κατά την όδόν Βύσση αριθ. 302). 1856. Εις 4ον, σ. 4 ά. ά. + 132. ΕΒΕ. ΝΟΜ 83Κ, ΓΕΝ. Per. 20, IEEE—.
Κωνσταν-τίνου Άξελού

Πίναξ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πίναξ