7033. - Περί τών σχέσεων τοΰ λόγου προς τάς άλλας νοητικάς δυνάμεις, υπό Π. Βράϊλα Άρμένη. Έν 'Αθήναις, τύποις Λαζάρου Δ. Βιλαρά. 1856 Εις 8°ν, σ. 16. Άπάντησις εις άρθρον τοΰ Παύλου Καλλιγά, δημοσιευθέν έν Πανδώρα φυλλ. 38 ('Οκτώβριος 1851). ΦΜ—. *
Π. Βράϊλα Άρμένη

Περί των σχέσεων του λόγου προς τας άλλας νοητικάς δυνάμεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί των σχέσεων του λόγου προς τας άλλας νοητικάς δυνάμεις