7030.-Περί τής έν Κέρκυρα χολέρας κατά το 1855. Ύπό Χ. Πρετεντέρη. Τοπάλδου Καθηγητοΰ τής Ειδικής και Γενικής Παθολογίας έν τή Ίονίω 'Ακαδημία. Κέρκυρα Έν τφ Τυπογραφεία) τής Κιιβερνήσεως. 1856. Είς 8«ν| φ. ι α. ά. + σ. 84. Ό έπι τοΰ εξωφύλλου τίτλος ώς έξης : Έκθεσις ύπό Χ. Τυπάλ- δου Πρετεντέρη. Κέρκυρα Tfj 10/22 Μαρτίου 1856. ΕΒΕ. ΙΛΤΡ. 2044Μ, ΓΕΝ. Nat. Hist. 285.
Χ. Πρετεντέρη.Τοπάλδου

Περί της εν Κέρκυρα χολέρας κατά το 1855.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της εν Κέρκυρα χολέρας κατά το 1855.