7029. - Περί τής αρχής και τής διαμορφώσεως τών φυλών τοΰ 'Αρχαίου Έλ- ληνικοΰ Έ{)νους. Εισαγωγικός λόγος εκφωνηθείς, είς τρεις ακροάσεις, έν τφ Πανε- πιστημίω "Οθωνος, imb τοΰ Καθηγητοΰ τής 'Ιστορίας Κωνσταντίνου Παπαρρηγο- πούλου, κατά την έ'ναρξιν τοΰ 'Ακαδημαϊκού έτους 1855-1856. Έν Ά{)ήναις, Έκ τοΰ τυπογραφείου Λ. Δ. Βιλαρά και Β. Π. Λιοΰμη. 1856. Εις 4°ν, σ. 30. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 3656Χ, ΓΕΝ. Per. 137, ΒΜΠ 9427. -*
Κωνσταντίνου Παπαρρηγο-πούλου,

Περί της αρχής και της διαμορφώσεως των φυλών του Αρχαίου Ελληνικού Έθνους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της αρχής και της διαμορφώσεως των φυλών του Αρχαίου Ελληνικού Έθνους