7028.-Περί μεθόδου ταχυμαθητικής τοΰ άναγινώσκειν, γράφειν και άριθ- μεΐν. Ύπό Ι. Π. Κοκκώνη, Πρώην Διευθυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου και τών δημοτι- κών σχολείων τής Ελλάδος και Εισηγητού παρά τφ έπι τών 'Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίου 'Εκπαιδεύσεως Ύπουργείω μέλους διαφόρων επιστημονικών και φιλανθρω- πικών εταιριών κτλ. Άθήνησι, τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τή Πΰλη τής 'Αγοράς αριθ. 420.) 1856. Είς 8<>ν, σ. 126. ΔΒΠ 667, ΔΒΚ—. -*
Ι. Π. Κοκκώνη,

Περί μεθόδου ταχυμαθητικής του αναγινώσκειν, γράφειν και αριθμείν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί μεθόδου ταχυμαθητικής του αναγινώσκειν, γράφειν και αριθμείν.