7025. - Περίληιμις τής Παλαιάς καί Νέας Γραφής. Έρ·«νισθεΐσα μέν υπό Ι. Κ. Ιίλααΐοό νομαρχιακού δημοδιδασκάλου. Εκδοθείσα δε υπό Γ. Μελισταγοΰς. Προς χρήσιν τών Δημοτικών Σχολείων. Καί εγκριθείσα διά τής υπ' αριθ. 1847 εγκυ- κλίου τοΰ επί τών Έκκλ. καί τής Δημοσ. Εκπαιδεύσεως Β. 'Υπουργείου. Έκδοσις

Περίληιμις της Παλαιάς καί Νέας Γραφής.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περίληιμις της Παλαιάς καί Νέας Γραφής.