7020. - Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον την από τοΰ Πάσχα μέχρι τής των 'Αγίων Πάντων Κυριακής άνήκουσαν αΰτφ άκολουθίαν περιέχον επί τέλους δε και τα έωθινά Ευαγγέλια τα εν τω ό'ρθρω εκάστης των εν τφ μεταξύ τούτω εορτών άναγι- νωσκόμενα διορθωθέν και δι° ενός προλόγου πλουτισθέν υπό Βαρ0·ολομαίοο Κοοτλοο- μοοιιανοδ τοΰ Ίμβρίου Έκδοσις τρίτη νϋν άναθεωρηθεΐσα καΐ έπιδιορθω\*)εΐσα μετά πάσης επιμελείας. Έν Βενετία εκ τής εκκλησιαστικής τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος 1856. Εις φύλλον, σ. η'+ 236. Πρβλ. αριθ. 2870 και 4811. ΛΖ—. *

Πεντηκοστάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πεντηκοστάριον