7013.-Ό Νέος Ροβινσών διήγημα διά παιδία υπό 'Ιωακείμ Έρρίκου Κάμπη. Μεταφρασθέν υπό Α. Ρ. Ρ[αγκαβ^]. Κατά την τριακοστήν έννάτην έκδοσιν. "Εκδοσις δευτέρα έπιδιωρθωμένη. Δαπάναις. Κ. Άντωνιάδου. 'Αθήναι. Τΰποις Κων- σταντίνου Άντωνιάδου, Κατά την όδόν Έρμου, αριθ. 214. 1856. Είς 16ον, σ. δ'+ 5-444. Πρβλ. αριθ. 5493. ΣΤΙ. Δ 977.
Ιωακείμ ΈρρίκουΚάμπη

Ο Νέος Ροβινσών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Νέος Ροβινσών