7001. -Ό 'Ελικών τών Μουσών, ήτοι συλλογή διαφόρων ποιημάτων Ελ- ληνικών τε και 'Οθωμανικών μετά καταλλήλων εικονογραφιών. Έν Κωνσταντινου- πόλει 1856. ΕΙς 16°ν, σ. ΙΟΟ.Κοιιμανούδης 2, 290. -Η-

Ο Ελικών των Μουσών,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Ελικών των Μουσών,