7000 Κ-Νόννου ΙΙανοπολίτου μεταβολή τοϋ κατά Ίωάννην Άγ. Ευαγγε- λίου. 'Επισυνάψει τοϋ ίεροϋ κειμένου συντελεσθείσα επιμέλεια Ίωάν. Ζ«φ. Mav:apiy. Τεργέστη Τΰποις Λουδιανοΐς ΑΩΝΣΤ. Εις 16ον, σ. XVI +120 + φ. 2 ά. ά. + ο. 69. Ό ψευδότιτλος : Τό κατά Ίωάννην Εΰαγγέλιον. Τεργέστη. Τϋποις Λουδιανοϊς ΑΩΝΣΤ. ΕΒΣ. Θεολ. 1000, ΛΟΒ Κ 3 1/1.
Νόννου ΙΙανοπολίτου

μεταβολή του κατά Ιωάννην Αγ. Ευαγγελίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. μεταβολή του κατά Ιωάννην Αγ. Ευαγγελίου