6998. - Νομολογία τών πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων τοΰ 'Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. "Ετος 1856 Κέρκυρα, έν τφ τυπογραφείω της Κυ- βερνήσεως. Εις 8ον, σ. 577. ΔΒΚ-. -*

Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης