6995. - Νικολάου Καραμσίνου 'Ιστορία τής Ρωσσικής Αυτοκρατορίας ελληνιστί μεν)ερμηνευθεΐσα υπό Λ^μ^τρίο!) Βερναρδάκη, εκδίδεται δαπάνη τοϋ Παν- τελή Κ. Παντελή 'Υδραίου Έκδοτου τής εφημερίδος «ό Ανεξάρτητος». Τόμος δεύ- τερος. Άθήνησιν εκ τοΰ τυπογραφείου Π. Κ. Παντελή. 1856. Εις 8°ν, φ. 1 ά. ά. + σ. κ' + 291. Πρβλ. αριθ. 6488. *
Νικολάου Καραμσίνου

Ιστορία της Ρωσσικής Αυτοκρατορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της Ρωσσικής Αυτοκρατορίας