6993.-Νέον Μαρτυρολόγιον ήτοι μαρτύρια τών νεοφανών μαρτύρων Των μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφόρους καιρούς, και τόπους μαρ- τυρησάντων. Συναχθέντα εκ διαφόρων Συγγραφέΐϋν. και μετ* επιμελείας δτι πλείστης διορθωθέντα και σύν Θεφ Το μέν πρώτον εκδοθέντα, δια συνδρομής φιλοχρίστων, και φιλομαρτύρων Χριστιανών, τών έν τη Ευρώπη πραγματευομένων. Νϋν δε το δεύ- τερον εκδίδονται δαπάνη Στεφάνου Κωνσταντίνου Σκα\*)άρου τοΰ εξ 'Αθηνών Εις κοι- νήν τών 'Ορθοδόξων Χριστιανών ωφέλειαν. Έν 'Αθήναις, τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. (Παρά τη" όδφ Βύσση αριθ. 301). 1856. Εις 4<>ν, σ. 300. Ή α' εκδοσις τφ 1799, έν Βενετία. ΒΒ—, ΜΒΑ 2289, ΜΙΒ—, ΜΚΟΥ 124, ΜΑΠ—, ΡΣ 789, ΜΠΑ 177, ΜΑΣ—. *

Νέον Μαρτυρολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νέον Μαρτυρολόγιον