6989.-Μέρος Α' Λογαριασμός τή; Οϊκονομπ-ής διαχειρίσεως τοΰ Κράτους διά το έτος 1853 Εις 4ον σ. ιε' + 83. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοϋ 1856. Τφ αΰτφ ετει: Μέρος Β' 'Απολογισμός τών εσόδων κα'ι εξόδων τής χρήσεως 1852 σ. ια' ¦+- 45. ΦΣΠ—.

Μέρος Α' Λογαριασμός της Οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους δια το έτος 1853

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μέρος Α' Λογαριασμός της Οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους δια το έτος 1853