6983. - Λόγος επικήδειος εις Μιχαήλ Τοσίτσαν, εκφωνηθείς υπό τοΰ καθη- γητού τής Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου Τη ς' Νοεμβρίου 1856 εν τφ εν 'Αθήναις Ναφ τής Αγίας Ειρήνης. Άθήνησιν, εκ τοΰ τυπογραφείου 'Αθηνάς. (Κατά την όδόν Κολοκοτρώνη, αριθ. 128) 1856. Εις 8°ν, σ. 14. ΓΕΝ. Biog. 538, ΛΟΒ. Κ 1/Π, ΙΜΚ-.
Κωνσταντίνου Κοντογόνου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος