6982. - Λόγος εκφωνηθείς υπό τοϋ Καθηγητού τής Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου. Τη κ' μα'ίου 1856, έπετείω ήμερα τής καθιδρΰσεως τοϋ Πανεπιστημίου "Οθωνος. Έν 'Αθήναις, Τΰποις Λαζάρου Δ. Βιλαρά. 1856. Είς 8°ν, σ. 16. ΓΕΝ. Per. 176, ΛΟΒ. Κ III, ΙΜΚ—, ΒΜΠ 2696, ΘΦΠ. 159.
ΚωνσταντίνουΚοντογόνου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος