6981.-Λόγος εκφωνηθείς υπό τοϋ Καθηγητού τής Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου. Τη ιε' Αύγουστοι' 1856 έν τφ έν 'Αθήναις ναω τής 'Αγίας Ειρήνης, μνημόσυνου έν αύτώ τελουμένου υπέρ τοϋ έν Βιέννη αποθανόντος βαρώνος Γεωργίου Σ. Σίνα, Γενικοΰ Προξένου τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως τής 'Ελλάδος. 'Εν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρά. 1856. Εις 8ον, σ. 12. ΙΜΚ -, ΛΟΒ. Κ. 1/1. *
ΚωνσταντίνουΚοντογόνου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος