6980.-Λόγος εκφωνηθείς παρά τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως κατά την εναρξιν τής Γ' Συνόδου τής Δ'. Βουλευτικής περιόδου. Μφ. 0.29XU.41, toii 1856. ΜΜΠ--. *
Α. Μ. τοϋ Βασιλέως

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος