6979. - Λόγος εκφωνηθείς έν τφ Έλληνικώ Σχολείω τής Θεσσαλονίκης κατά την εναρξιν τών προφορικών εξετάσεων, γενομενην τη 29. 'Ιουνίου 1856 υπό τοϋ Κα\ί)ηγητοΰ και ΔιευΟυντοϋ τοϋ Σχολείου Ν. [γράφε Γ.] Νικοκλέους. Τούτω προσ- ετέθησαν έν τω τέλει Προσλαλιά υπό τοϋ αΰτοϋ προς τους άριστεύσαντας τών μαθη- τών κατά την τελετήν τής διανομής τών βραβείων τη 8. 'Ιουλίου, και δ "Ελεγχος τών βραβευθέντων και έπαινεθέντων μα{)ητών. Άθήνησιν, εκ τοϋ τυπογραφείου 'Αθηνάς (Κατά την όδόν Κολοκοτρώνη, αριθ. 128) 1856. Εις Sov, σ. 28. ΔΒΠ 1330. -Η-
Ν. [γράφε Γ.] Νικοκλέους

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος