6974.-Λόγοι συνταχθέντες και έκφωνηθέντες έν Πατριαρχ[ε]ίοις και άλλαχοΰ παρά τοϋ ίεροδιδασκάλου κυρίου Ευσεβίου τοϋ Πανά τοΰ έκ Κεφαλληνίας, ίεροκήρυκος της τοϋ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας, έπι τών Παναγιωτάτων και Σοφωτάτων Πα- τριαρχών κυρίου κυρίου Κωνσταντίου τοΰ από Σιναίου, και κυρίου κυρίου Γρηγορίου τοΰ από Σερρών. Τόμ. Α'. Έν Κεφαλληνία, έκ τοΰ τυπογραφείου ή Κεφαλληνία. 1856. Εις 8ον, σ. 316. ΕΒΕ. Θ. 10103, ΛΟΒ. Κ 32/Π, ΜΒΑ 2518, ΦΣΠ—. #
Ευσεβίου τοϋ Πανά τοΰ έκ Κεφαλληνίας,

Λόγοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγοι