6973. - Λόγοι έκφωνηθέντες τη 2 'Οκτωβρίου 1855 ύπό τοϋ Καθηγητού της Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου, Παραδίδοντος την πρυτανείαν τοΰ Όθωνείου Πανεπιστημίου, και ύπό τοΰ Ίατροϋ και Καθηγητοϋ της χειρουργικής 'Ιωάννου 'Ολυμ- πίου, Άναδεχομένου αυτήν. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ βασιλικοΰ τυπογραφείου. 1856. Εις 8<>ν, σ. 38. ΕΒΕ. ΠΕΡ. 1472, ΒΒ-, ΓΕΝ. Per. 171. -a-
Κωνσταντίνου Κοντογόνου

Λόγοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγοι