6971. - Λεξικόν Έλληνο - Γαλλικόν. Συνταχθέν μέν Ύπό Σκαρλάτου Δ. Βυ- ζαντίου. 'Εκδοθέν δέ δαπάναις Ανδρέου Κορομηλα, στερεοτύπως. Κατ' έ'γκρισιν τοϋ επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως Υπουργείου, Έκδοσις δευτέρα. — «Notre 'Iangue------Charlemagne». \^oltaire. — ΆΦήνησιν, εκ τοϋ τυπογρα- φείου 'Ανδρέου Κορομηλα. Κατά την όδόν τοΰ Έρμου Άριίΐ. 215. 1856. Εις 8ον, φ. 2 όί. ά. + σ. 2 ά. ά. + VIII 4- ι' + 422. ΓΕΝ. Gr. L. 409. Πρβλ. αριθ. 4367.
Σκαρλάτου Δ. Βυ-ζαντίου

Λεξικόν Ελληνο - Γαλλικόν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λεξικόν Ελληνο - Γαλλικόν.